Nieuws

Waddenfonds investeert in verziltingprojecten 02-09-2015

Door het stijgen van de zeespiegel in de Waddenzee en door bodemdaling krijgt de landbouw in het Waddengebied steeds meer te maken met grondwater dat zout is. Het Waddenfonds ondersteunt twee projecten die de landbouw helpen om de verziltingproblemen het hoofd te bieden, te weten Spaarwater II en Zilte Aardappelketen in de Waddenregio.

Spaarwater II
Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds investeert 918.925 euro in Spaarwater II. In het kader van dit project wordt samen met agrariërs onderzocht hoe slimmer omgegaan kan worden met zoet water. Door zoet water ondergronds op te slaan en door handig gebruik te maken van drainagesystemen wordt gezorgd voor een betere benutting van het kostbare zoete water in gebieden waar het grondwater zouter wordt. Ook worden irrigatietechnieken getest, die moeten leiden tot een zuinig gebruik van zoet water, met name in de aardappelteelt.

Het onderzoek van Spaarwater II vindt plaats op zes verschillende locaties in de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland. Plaatselijk worden akkerbouwers nauw bij het onderzoek betrokken. Op die manier leren ze de ontwikkelde technieken tegen verzilting toe te passen op het eigen bedrijf. De effecten van de maatregelen zullen niet alleen op bedrijfsniveau maar ook op regionale schaal worden beoordeeld. Spaarwater II gaat eveneens onderzoeken of met ondergrondse opslag van zoet water bepaalde ziekten zoals bruinrot kunnen worden bestreden.

Zilte Aardappelketen in de Waddenregio
Het Waddenfonds kent 354.841 euro toe aan het project Zilte Aardappelketen in de Waddenregio. Dit project richt zich juist op het benutten van het zouter worden van het grondwater. Eerder is al aangetoond dat bepaalde aardappelrassen prima kunnen groeien onder zilte omstandigheden. Voor het Waddengebied wordt nu specifiek een verdere ontwikkeling van de teelt van zilte aardappelen onderzocht. ,,Landbouw is voor de Waddenregio een belangrijke economische sector’’, aldus voorzitter Klaas Kielstra van het Waddenfonds. ,,Ik ben dan ook erg tevreden dat wij de landbouw kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de verziltingproblemen waar de landbouw steeds vaker mee te maken krijgt.’’

Zilte Aardappelketen in de Waddenregio beoogt eveneens de export van de ontwikkelde teelttechnieken te vergroten. Daarbij worden vooral de exportmogelijkheden onderzocht naar gebieden in de wereld die ook te maken hebben met verziltingproblemen. In Pakistan zijn de eerste proeven inmiddels gestart.

bron: Waddenfonds, 28/08/15

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland