Nieuws

Texelse organisaties tekenen intentieverklaring duurzaam onderwijs 05-07-2010

Ecomare heeft samen met Stichting Kopwerk het project ‘Duurzaam onderwijs op Texel' opgestart. Doel is om voor én met de Texelse basisscholen een duurzame leerlijn te ontwikkelen. Op vrijdag 18 juni is de stuurgroep, samengesteld uit Texelse organisaties die zich in willen zetten voor duurzaamheid, voor het eerst bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder E. Hercules namens de gemeente de aftrap voor het project gegeven en als eerste de intentieverklaring ondertekend.

Met dit project leveren de basisscholen een concrete bijdrage aan de ambitie van Texel om in 2020 energieneutraal te zijn. Duurzame ontwikkeling begint immers bij de jeugd. Het doel van het project is om de kinderen bewust te maken van hun eigen leefomgeving en hun kennis erover te vergroten. Daarnaast is het belangrijk om de kinderen bewust te maken hoe hun eigen keuzes kleine en grote gevolgen voor hun omgeving en hun toekomst kunnen hebben.

Al eerder heeft Ecomare in samenwerking met de Texelse musea en historische vereniging een leerlijn Texelse Geschiedenis opgezet. Deze wordt nog steeds veel gebruikt op de Texelse basisscholen.

Via een vergelijkbare werkwijze wordt nu een leerlijn opgestart waarin de thema's ‘Natuur', ‘Water' en ‘Energie' centraal staan. In een leerlijn wordt een samenhangend lesprogramma over meerdere leerjaren verdeeld.

Bij de ontwikkeling van de lesstof wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden van mensen of instanties op Texel die op hun (deel)gebied met duurzaamheid te maken hebben. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van deze organisaties zoals het Hoogheemraadschap, Stichting Duurzaam Texel, Texel Energie, Staatsbosbeheer, het Nationaal Park, Urgenda, Gemeente Texel, provincie Noord Holland, Stichting Boerenklassen, Kopgroep Bibliotheken en het Overlegorgaan Texels Onderwijs. Ook andere organisaties en personen kunnen in de loop van project om een bijdrage gevraagd worden.

Daarnaast is er een werkgroep opgericht van 7 leerkrachten van 4 verschillende basisscholen. Zij bekijken of het programma praktisch uitvoerbaar is in de dagelijkse lespraktijk.

Een ontwikkelteam, met educatief medewerkers van Ecomare en Stichting Kopwerk, werkt de leerlijn uit en zal deze regelmatig toetsen in de stuurgroep en de werkgroep.

De looptijd van het project is twee jaar. In maart 2012 wordt verwacht de hele leerlijn af te hebben. Het project wordt gefinancierd door de EU (Leader), de provincie Noord Holland en de rijksoverheid (Senternovem) en eigen bijdragen van de betrokken organisaties. De resultaten en ervaringen van het project zullen ook overgedragen worden op scholennetwerken ‘aan de overkant'.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland