Subsidie aanvragen

De Provincie heeft besloten LEADER voor de kop van Noord-Holland per 24 oktober 2022 nogmaals open te stellen. Klik hier voor het openstellingsbesluit van de provincie.

 

Indienen projectaanvraag

Heeft u een idee voor de ontwikkeling van het platteland van de Kop van Noord-Holland? En past het in het kader van LEADER Kopkracht? Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en in het bijzonder aan thema II: het stimuleren van circulaire economie, kringlooplandbouw, korte ketens en duurzame energie (let op, dat is dus beperkter dan bij eerdere openstellingen!)

Wanneer projecten daarnaast ook bijdragen aan de andere thema’s - tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen resp. uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur – is dat mooi meegenomen, maar geen must.

Een uitwerking van de selectiecriteria kunt u vinden in de Lokale OntwikkelingsstrategieKijk onder ‘toetsingskader'.

 

Verder gelden de volgende voorwaarden en beperkingen die in de informele beoordeling door de LAG een rol zullen spelen:

  • Het minimumbedrag voor één project bedraagt € 50.000 en het maximum € 500.000;
  • Projecten waarvoor nu ideeën worden ingediend, moeten in een stadium van voorbereiding zijn dat het mogelijk maakt spoedig tot uitvoering over te gaan en uiterlijk 31 december 2024 afgerond te zijn. Anders dan in eerdere openstellingsrondes zal uitstel niet mogelijk zijn.

 

Indienen van formele subsidieaanvragen

Formele aanvragen voor subsidie kunnen vanaf 24 oktober worden ingediend via het platform van RVO. Deadlines voor indiening zijn 30 december en 31 maart.

Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en in het bijzonder aan thema II: het stimuleren van circulaire economie, kringlooplandbouw, korte ketens en duurzame energie (let op, dat is dus beperkter dan bij eerdere openstellingen!)

Op de website van de provincie is alles over de formele aanvraagprocedure te vinden. Hier staat ook de link naar het platform van RVO waar u de aanvraag kunt doen.

Let op: u moet tijdig eHerkenning aanvragen!

 

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland