Subsidie aanvragen

NIEUWE AANVRAGEN ZIJN WEER MOGELIJK VAN 1 TOT 30 OKTOBER 2020

 

Voor de periode van 17 oktober 2016 tot en met 15 november 2018 was een budget beschikbaar van € 3.310.000 bestaande uit 50% middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en 50% nationale cofinanciering. De nationale cofinanciering bestaat uit gelden van provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel.

Onderstaande informatie is ook beknopt weergegeven in onze handige infographic.

 

KOPKRACHT

Het Ontwikkelingsplan (LOS) 'Kopkracht' staat aan de basis van het derde programma voor de Kop van Noord-Holland. Organisaties en bedrijven worden gestimuleerd om samen te werken en zo kansrijke projecten te ontwikkelen. De projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en passen binnen een van de volgende thema's:

  • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen.
  • Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie.
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

 

Het volgende is ter informatie en wordt nog geactualiseerd:

Het juridische Kader voor het aanvragen van een LEADER-subsidie bestaat naast de LOS uit de Uitvoeringsregeling POP3 provincie Noord-Holland en het openstellingsbesluit LEADER-projecten. LEADER is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Om aanvragers te ondersteunen heeft het regiebureau POP een Handboek voor aanvragers POP3-subsidie opgesteld.

 

ALS U EEN AANVRAAG IN WILT DIENEN, DOORLOOP DAN ONDERSTAANDE STAPPEN: 

[- LET OP, DIT KAN PAS ALS DE OPENSTELLING IS GEPUBLICEERD]:

 

1. Uw subsidieaanvraag indienen bij RVO.nl

Voordat u uw subsidieaanvraag bij RVO indient raden we u aan om eerst contact te zoeken met de LEADER-coördinator. Zij kan u eventueel adviseren over uw aanvraag. Op basis van de verkregen feedback schrijft u een verder uitgewerkt projectplan. 

Als u uw projectplan heeft opgesteld, kunt u het indienen bij het digitale loket van RVO.nl. U beantwoordt daar een aantal vragen en voegt, naast het projectplan, de begroting en andere benodigde bijlagen toe.

 

LET OP: Om subsidie aan te kunnen vragen moet u beschikken over DigiD (particulieren) of eHerkenning (organisaties). De aanvraag moet u ondertekenen met speciale TAN-codes, welke u vooraf moet aanvragen. De ervaring leert dat het aanvragen van eHerkenning en de TAN-codes nogal wat voeten in de aarde heeft en het advies is dan ook om hier vroegtijdig mee te beginnen.

Nadat u uw aanvraag bij RVO.nl heeft ingediend, wordt deze door RVO.nl beoordeeld op volledigheid/ontvankelijkheid. Het kan zijn dat RVO.nl in deze fase achtergrondinformatie en documenten bij u opvraagt.

 

2. Formele beoordeling door de LAG

Na de volledigheidstoets door RVO.nl wordt uw project voor een formele beoordeling voorgelegd aan de leden van de LAG. De formele beoordeling vindt plaats op een vooraf kenbaar gemaakte vergaderdatum. Uw projectvoorstel wordt hierbij getoetst aan de selectiecriteria, zoals deze zijn opgenomen in de LOS. Deze beoordeling kan leiden tot twee mogelijke uitkomsten:

  • Positief oordeel
  • Negatief oordeel, u komt dan niet voor LEADER-subsidie in aanmerking

 

3. Technische beoordeling door RVO.nl

Nadat de LAG positief heeft geoordeeld over uw projectvoorstel, voert RVO.nl de zogeheten technische beoordeling uit op uw aanvraag. Zo controleren zij o.a. of alle opgegeven kosten voldoen aan de Europese regels (de EU-conformiteit) en controleren zij op kosteneffectiviteit en staatssteun. Het kan zijn dat RVO.nl in deze fase achtergrondinformatie en documenten bij u opvraagt.

Vanaf dit moment kunt u op eigen kosten en risico starten met de projectactiviteiten.

Het is belangrijk om te weten dat het, bij ernstige technische tekortkomingen, mogelijk is dat RVO.nl het project alsnog (deels) afkeurt of bepaalde posten als niet-subsidiabel beoordeelt.

 

4. Beschikking en overeenkomst

Na de inhoudelijke beoordeling (door de LAG) en de technische beoordeling (door RVO.nl) stelt RVO.nl namens het College van GS van de Provincie Noord-Holland een subsidiebeschikking inclusief overeenkomst op.

U moet er rekening mee houden dat het - na de daadwerkelijke indiening bij RVO.nl (zie punt 1) - nog zo'n 22 weken duurt voordat u uw beschikking ontvangt.

 

5. Controle

Wees er op voorbereid dat er tussentijds en na afloop controle kan plaatsvinden op de wijze waarop uw project aansluit bij uw projectplan en of er wordt voldaan aan de communicatievereisten (zie handboek voor aanvragers). Deze controle gebeurt door middel van audits vanuit RVO, de NVWA, de Rijks Auditdienst, de Europese Commissie of de Europese Rekenkamer. Een goede administratie tijdens de uitvoering van uw project is daarom erg belangrijk. Afwijken van het projectplan is in beperkte mate wel mogelijk, zolang uw project blijft voldoen aan de selectiecriteria en zolang de afwijkingen verifieerbaar zijn (d.m.v. een ingediend wijzigingsverzoek met het meldingsformulier).

 

DOCUMENTEN
(Juridische) Kaders:

Lokale Ontwikkelingsstrategie 'Kopkracht'
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies
Toetsingskader RVO.nl m.b.t. staatssteun (ter info)

 

Infographic / Handboek:

Infographic LEADER Kop van Noord-Holland (wordt in zomer 2020 aangepast)
Handboek voor aanvragers POP3-subsidie

 

Formats

Voor het doen van een aanvraag:

Projectideeformulier
Format projectplan
Format begroting (LET OP! De begroting die u invult op het Uitvoeringsplatform van mijnrvo.nl is leidend)
Format samenwerkingsovereenkomst

 

Als u al subsidie toegekend heeft gekregen:

Format Urenverwantwoording
Format Facturenoverzicht
Format Voortgangsverslag
Formulier Meldingen  (o.a. voor het doorgeven van wijzigingen)
Format Eindverslag

 

Logos: EU (eps), EU (pdf), LEADER (eps), LEADER (pdf)

 

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland