Subsidie aanvragen

Het is nog maar zeer beperkt mogelijk om subsidie aan te vragen binnen de huidig programmaperiode. De openstelling loopt tot 31 maart 2023.

 

Indienen projectaanvraag

 

Neem contact op met de LEADER-coördinator via leader@nhn.nl / 0229 725504 indien u overweegt een aanvraag in te dienen.

 

Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en in het bijzonder aan thema II: het stimuleren van circulaire economie, kringlooplandbouw, korte ketens en duurzame energie (let op, dat is dus beperkter dan bij eerdere openstellingen!)

Wanneer projecten daarnaast ook bijdragen aan de andere thema’s - tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen resp. uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur – is dat mooi meegenomen, maar geen must.

Een uitwerking van de selectiecriteria kunt u vinden in de Lokale OntwikkelingsstrategieKijk onder ‘toetsingskader'.

 

Verder gelden de volgende voorwaarden en beperkingen die in de informele beoordeling door de LAG een rol zullen spelen:

  • Het minimumbedrag voor één project bedraagt € 50.000 en het maximum € 500.000;
  • Projecten waarvoor nu ideeën worden ingediend, moeten in een stadium van voorbereiding zijn dat het mogelijk maakt spoedig tot uitvoering over te gaan en uiterlijk 31 december 2024 afgerond te zijn. Anders dan in eerdere openstellingsrondes zal uitstel niet mogelijk zijn.

 

Indienen van formele subsidieaanvragen

Formele aanvragen voor subsidie kunnen vanaf 24 oktober worden ingediend via het platform van RVO. Deadlines voor indiening zijn 30 december 2022 en 31 maart 2023.

Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en in het bijzonder aan thema II: het stimuleren van circulaire economie, kringlooplandbouw, korte ketens en duurzame energie (let op, dat is dus beperkter dan bij eerdere openstellingen!)

Op de website van de provincie is alles over de formele aanvraagprocedure te vinden. Hier staat ook de link naar het platform van RVO waar u de aanvraag kunt doen.

Let op: u moet tijdig eHerkenning aanvragen!

 

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland