Nieuws

LEADER KvNH zoekt nieuwe projectidee├źn! 26-03-2020

Hoewel hierover nog geen formeel besluit is genomen, verwachten wij dat LEADER voor de kop van Noord-Holland weer zal worden opengesteld. Nieuwe projectideeën zijn daarom welkom.

 

Indienen projectidee

 

Heeft u een idee voor de ontwikkeling van het platteland van de Kop van Noord-Holland? En past het in het kader van LEADER Kopkracht? Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en passen binnen een van de volgende thema's:

  • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen.
  • Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie.
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

 

Een uitwerking van de selectiecriteria kunt u vinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

 

Verder gelden de volgende voorwaarden en beperkingen die in de informele beoordeling door de LAG een rol zullen spelen:

  • Aangezien er naar verwachting slechts een gering budget beschikbaar zal zijn, zullen waarschijnlijk slechts enkele projecten kunnen worden gehonoreerd;
  • De maximaal beschikbare bedragen zullen minder zijn dan wat nu in de LOS staat;
  • Ook is het van belang dat projecten waarvoor nu ideeën worden ingediend, in een stadium van voorbereiding zijn dat het mogelijk maakt spoedig tot uitvoering over te gaan en uiterlijk 31 december 2022 afgerond te zijn.

 

Er kan nu nog niet worden toegezegd dat uw projectidee dit jaar inderdaad het traject richting projectaanvraag zal kunnen bewandelen. U kunt aan dit bericht dus geen rechten ontlenen.  Een formeel besluit van GS moet daarvoor worden genomen. Om de doorlooptijden zo kort mogelijk te maken, verwelkomen we vanaf nu tot 24 april uw projectideeën.

 

Vul het projectideeformulier en stuur dit uiterlijk 24 april 2020 17.00 uur CEST op naar leader@nhn.nl.

 

Als de LEADER-coördinator denkt dat het idee kans maakt op LEADER-subsidie, wordt het projectideeformulier voor een informele beoordeling voorgelegd aan de leden van de LAG.  De informele beoordeling vindt plaats op een vooraf kenbaar gemaakte vergaderdatum van de LAG. Op basis van deze beoordeling ontvangt u een advies. In de regel is er sprake van twee mogelijke uitkomsten:

 

  • Uw project sluit onvoldoende aan. U krijgt het advies om niet door te gaan met het aanvragen van deze subsidie.
  • Uw projectidee wordt positief beoordeeld. U krijgt het advies om uw projectidee verder uit te werken tot een daadwerkelijke subsidieaanvraag. Het kan zijn dat er op een aantal onderdelen nog geadviseerd wordt om zaken te verhelderen of uit te werken in de daadwerkelijke aanvraag.

 

Let wel: Pas wanneer een formeel besluit is genomen over de openstelling, kunnen aanvragen worden ingediend. Het is wel raadzaam eerst de stap te zetten voor een projectidee. U profiteert dan van een eerste informele toetsing en advisering. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de LEADER-coördinator.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa inversteert in zijn platteland