Het doel van LEADER

LEADER KvNH loopt af – LEADER in de Kop gaat echter door in de volgende periode!

De aanvraagperiode voor de huidige LEADER is bijna afgelopen. Vanuit de Kop is er belangstelling voor een vervolg van LEADER. De provincie Noord-Holland heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het schrijven van een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Deze vormt straks de basis voor de uitvoering en de projecten. Ook wordt weer een Lokale aanjaag- en adviesgroep (LAG) gevormd. Lees hier meer over de nieuwe LEADER periode.

 

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het gaat om initiatieven van onderop, waarbij de voorkeur uitgaat van initiatieven van bewoners. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

Lees meer over LEADER op de landelijke website:  https://www.leader-netwerk-nederland.org/


Deelnemers aan het LEADER programma
Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Voor deze regio vormen Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder (alleen het plattelandsgebied) het werkgebied. Alleen het stedelijk gebied van Den Helder wordt er buiten gelaten. De projecten moeten uitgevoerd worden in, en bijdragen aan het werkingsgebied.

 

Het thema van LEADER Kop van Noord-Holland
De projecten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moeten ze passen in binnen een of meerdere deelthema's van de Ontwikkelingsstrategie 'Kopkracht' van de Kop van Noord-Holland en Texel. De deelthema's zijn:

  • tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen
  • stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie
  • uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur

De Lokale Ontwikkelingsstrategie 'Kopkracht' kunt u hier downloaden.

 

Lokale Actiegroep adviseert
Een brede vertegenwoordiging van het LEADER-gebied Kop van Noord-Holland vormt de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit een goede afspiegeling van organisaties, ondernemers en lokale bestuurders uit de regio. Elk lid neemt deel aan de LAG op persoonlijke titel. De LAG wordt bij haar taken ondersteunt door de LEADER-coördinator en het secretariaat. Het secretariaat en de coördinatie van de LAG is de verantwoordelijkheid van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De LAG bepaalt welke ingediende projecten in aanmerking komen voor begeleiding en subsidie. Daarnaast heeft de LAG een belangrijke rol als aanjager en verbinder van inititieven in de regio.

Lees hier meer over de samenstelling en werkwijze van de LAG.

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland